Varistors d’òxid de zinc

  • Zinc Oxide Varistor

    Varistor d’òxid de zinc

    Varistor d'òxid de metall / Varistor d'òxid de zinc és una resistència no lineal que s'utilitza com a element ceràmic electrocnic semiconductor compost principalment per òxid de zinc. Es diu varistor o varistor d’òxid mental (MOV), de la mateixa manera que és sensible al canvi de voltatge. El cos del varistor és una estructura matricial composta per partícules d’òxid de zinc. Els límits del gra entre les partícules són similars a les característiques elèctriques de les unions PN bidireccionals. Quan el voltatge és baix, aquests límits de gra es troben en estat d’impedància alta i, quan el voltatge és alt, estaran en estat de ruptura, que és una mena de dispositiu no lineal.